My Cart:

0 item(s) - € 0,00
You have no items in your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zegwaard Beheer / Zegwaard Beheer B.V.

De algemene voorwaarden van Zegwaard Beheer B.V. zijn mede van toepassingen op Zegwaard Beheer en Zuigtechniek


Zegwaard Beheer B.V.
KvK Haaglanden nr. 27220839Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
- Zegwaard Beheer:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zegwaard Beheer BV.

- Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Zegwaard Beheer BV tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of enige andere overeenkomst, waaronder koop.

- Overeenkomst:
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zegwaard Beheer BV tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of koop of enige andere overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.Artikel 2 : Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, werkzaamheden, opdrachten en op alle overige overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en Zegwaard Beheer BV worden overeengekomen.
2. Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Zegwaard Beheer BV, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend. Zegwaard Beheer BV heeft het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding te herroepen.
2. Een overeenkomst komt tot stand
- Indien Zegwaard Beheer BV een aanvraag of een opdracht binnen 10 werkdagen schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder resterende wijzigingen heeft aanvaard, hetzij;
- indien een schriftelijke opdrachtbevestiging door beide partijen is ondertekend,hetzij;
- indien Zegwaard Beheer BV een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de aanvraag of opdracht.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zegwaard Beheer BV niet als overeenkomst van aanneming van werk worden aangemerkt en is Zegwaard Beheer BV niet gehouden een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Daarentegen is Zegwaard Beheer BV , indien de overeenkomst daartoe strekt, wel gehouden de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
Een aanvaarding respectievelijk ondertekening namens Zegwaard Beheer BV als bedoeld onder de eerste respectievelijk tweede gedachtestreepje bindt Zegwaard Beheer BV slechts indien deze door de directie van Zegwaard Beheer BV dan wel door haar schriftelijk gevolmachtigde personen is gedaan.Artikel 4: Prijzen

1. Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in Euro's en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders door Zegwaard Beheer BV vermeld.
2. Indien na de datum van een aanbod van Zegwaard Beheer BV of na het sluiten van een overeenkomst tussen partijen, doch voor de uitvoering van de diensten of werkzaamheden of leverantie een kostenfactor een wijziging ondergaat, is Zegwaard Beheer BV gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 laat het bepaalde in de vorige volzin onverlet.
3. Zegwaard Beheer BV is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege en kosten die Zegwaard Beheer BV maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de Wet Milieubeheer, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan Zegwaard Beheer BV haar prijzen wijzigt, dan is Zegwaard Beheer BV overeengekomen prijzen dienover-eenkomstig aan te passen of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.Artikel 5: Meer- en Minderwerk

De werkzaamheden van Zegwaard Beheer BV zijn beperkt tot de in de schriftelijke overeenkomst omschreven werkzaamheden. In geval van een mondelinge overeenkomst als bedoeld in art. 3 lid 2, derde gedachtestreepje, zijn de verplichtingen van Zegwaard Beheer BV beperkt tot de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of leveranties, mondeling of schriftelijk tussen Zegwaard Beheer BV en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Van meerwerk is eveneens sprake ingeval van kostenverhogingen, afwijkingen in bedragen van eventuele stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Iedere vermindering van overeengekomen diensten of werkzaamheden of leveranties, zal als minderwerk worden verrekend op de eindfactuur, mits het minderwerk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.Artikel 6: Betaling, zekerheidstelling en Incasso

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle aan Zegwaard Beheer BV verschuldigde bedragen zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Zegwaard Beheer BV aangewezen of op de factuur aangegeven bankrekening.
2. Door overschrijding van deze betalingstermijn, raakt de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, over de periode dat betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand tot een volle maand wordt gerekend.
3. Zegwaard Beheer BV is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling dan wel genoegzame zekerheid voor volledige betaling te verlangen, ook voorafgaande aan de uitvoering van de overeengekomen diensten, werkzaamheden of leveranties. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen aan een verzoek van Zegwaard Beheer BV krachtens de vorige volzin voldoet, is Zegwaard Beheer BV gerechtigd alle tussen de opdrachtgever en Zegwaard Beheer BV bestaande overeenkomsten op te schorten ofte ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.
4. Ingeval van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van openstaande bedragen, is de opdrachtgever alle daarvan verbonden kosten verschuldigd. Voornoemde kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350,- onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat Zegwaard Beheer BV gerechtigd is vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen, indien deze hoger zijn. Deze overeengekomen kosten zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.Artikel 7: (Op)levertijden

1. Door Zegwaard Beheer BV opgegeven (op)levertijden of -termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.
2. Overschrijding van een (op)levertijd of -termijn verplicht Zegwaard Beheer BV niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten. Indien Zegwaard Beheer BV een (op)levertijd of -termijn overschrijdt en de opdrachtgever Zegwaard Beheer BV sommeert tot nakoming en daarbij een redelijke termijn stelt en Zegwaard Beheer BV binnen die redelijke termijn niet nakomt, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Ook in geval van ontbinding door de opdrachtgever is Zegwaard Beheer BV nimmer tot enige schadevergoeding verplicht. Eventuele reeds verrichte werkzaamheden of leveranties zullen tegen het overeengekomen tarief/prijs door opdrachtgever aan Zegwaard Beheer BV worden voldaan, zonder korting of verrekening.
3. De overeengekomen (op)levertijd of -termijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop Zegwaard Beheer BV de beschikking heeft gekregen over alle voor het verrichten van haar diensten en/of werkzaamheden van de opdrachtgever noodzakelijke gegevens en bescheiden.Artikel 8: Klachten en garantie

1. Een eventuele klacht ter zake de uitgevoerde werkzaamheden dient binnen 3 dagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan Zegwaard Beheer BV te worden gemeld met specifieke opgave van de aard en omvang van de klacht, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt.
2. Zegwaard Beheer BV behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren. Indien de opdrachtgever weigert aan controle medewerking te verlenen, vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht.
3. Indien de uitgevoerde werkzaamheden mede levering en plaatsing van materialen en/of onderdelen inhouden, is garantie op voornoemde materialen en/of onderdelen beperkt tot de garantie die de betreffende leverancier in het voorkomende geval aan Zegwaard Beheer BV verleent.
4. Zegwaard Beheer BV is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens Zegwaard Beheer BV heeft voldaan.Artikel 9: Overmacht

1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die Zegwaard Beheer BV redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan Zegwaard Beheer BV de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, en daarnaast is overmacht elke oorzaak welke de uitvoering van de werkzaamheden als genoemd in de overeenkomst belet of bemoeilijkt.
2. In aanvulling op lid 1, geldt ook als overmacht ieder vorm van staking , werkonderbreking of stiptheidacties die uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of bemoeilijken en voorts elke situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico's voor het personeel van Zegwaard Beheer BV met zich meebrengt.
3. Zegwaard Beheer BV is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst bij overmacht voor de duur van de verhindering op te schorten.
4. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt is elke partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. In geval van overmacht en eventuele ontbinding op de voet van lid 4 is Zegwaard Beheer BV niet gehouden tot enige schadevergoeding.Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Zegwaard Beheer BV is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens derden voor geleden ofte lijden schade als gevolg van door of in opdracht van Zegwaard Beheer BV uitgevoerde werkzaamheden of toegepaste werkmethoden en/of geleverde materialen, tenzij de schade te wijten is aan opzet zijdens Zegwaard Beheer BV of door haar ingeschakelde hulppersonen.
2. Zegwaard Beheer BV is evenmin aansprakelijk voor enige schade welke eventueel voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming zijdens Zegwaard Beheer BV.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 is Zegwaard Beheer BV nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.
4. De opdrachtgever vrijwaart Zegwaard Beheer BV voor alle aansprakelijkheid welke jegens derden kan ontstaan in verband met gebrekkige of ondeugdelijk door Zegwaard Beheer BV uitgevoerde werkzaamheden of leveranties.
5. De opdrachtgever vrijwaart Zegwaard Beheer BV voor vorderingen tot schadevergoeding van derden, die hoger zijn dan het bedrag waarvoor Zegwaard Beheer BV krachtens deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn.
6. In alle gevallen van eventuele aansprakelijkheid van Zegwaard Beheer BV, is de eventuele schadevergoedingsverplichting van Zegwaard Beheer BV jegens opdrachtgever beperkt tot de hoogte van het Zegwaard Beheer BV in rekening gebrachte factuurbedrag of beperkt tot het bedrag dat Zegwaard Beheer BV gefactureerd zou hebben. Indien ter zake de schade Zegwaard Beheer BV een bedrag uitgekeerd krijgt van haar verzekeraar, dan is de schadevergoedingsverplichting van Zegwaard Beheer BV beperkt tot de hoogte van deze uitkering.Artikel 11: Einde van de overeenkomst

1. Zegwaard Beheer BV kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien
a. er sprake is van een tekortkoming in de nakoming zijdens de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt;
b. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht;
c. ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd;
d. een aanvraag voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd;
e. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Zegwaard Beheer BV krachtens artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Zegwaard Beheer BV, dan is Zegwaard Beheer BV gerechtigd de overeenkomst voor het overige, respectievelijk de toekomst, te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling, of, naar keuze van Zegwaard Beheer BV gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of nakoming te verlangen, in alle gevallen met het recht op volledige schadevergoeding.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel zal al hetgeen Zegwaard Beheer BV uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle door Zegwaard Beheer BV aangegane overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Zegwaard Beheer BV en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Zegwaard Beheer BV te hare vrije keuze gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtgever te brengen of een geschil te doen beslechten doormiddel van arbitrage of bindend advies.
4.In geval van een keuze van Zegwaard Beheer BV voor arbitrage of bindend advies als in het vorige lid bepaald zal het geschil beslecht worden naar de regelen des rechts en niet (slechts) als goede mannen naar billijkheid als bedoeld in de wet.ZEGWAARD BEHEER COMMERCIEEL VASTGOED EN WONINGEN